Witamy na stronie fundacji
�Mater Dei�

Dlaczeg warto przywr�ci� zamkowi jego najwiekszy symbol? Odbudujmy monumentaln� figur� Madonny z niszy ko�cio�a zamkowego w Malborku.Drodzy Pa�stwo

5 lat temu powo�ana do �ycia zosta�a fundacja maj�ca na celu zgromadzenie �rodk�w potrzebnych na to, by poprzez odbudowanie zniszczonej w czasie II wojny �wiatowej �redniowiecznej figury Matki Bo�ej Patronki i Opiekunki ca�ego grodu i zamku, od jej imienia nazwanego przecie� Marienburgiem, przywr�ci�a wielko�� i blask wschodniej elewacji malborskiego zamku. Chcemy �wskrzesi�� ostatni, brakuj�cy, a zarazem najwspanialszy element sylwetki zamku, ukazuj�cej sie wszystkim przybywaj�cym od wschodu, podnosz�cym wzrok na wysok�, ostro�uczn� i wci�� pust� nisze w elewacji koocio�a zamkowego NMP, kt�ry od ponad sze��dziesi�ciu lat czeka na powr�t swojej patronki.

O�miometrowa statua, osadzona w g��bokiej niszy, rozmiarami przewy�szaj�cej oba s�siednie okna ko�cio�a, po�yskuj�c w promieniach s�onca wielobarwn� gam� �redniowiecznej mozaiki, przypomina�a drogocenny klejnot. Zespolona nieroz��cznie z architektur�, jakby wtopiona w elewacje Zamku Wysokiego ta monumentalna rze�ba Madonny kojarzy�a si� zawsze z dziejami Malborka. Przez wieki posta� pe�nej spokoju, zapatrzonej w dal Bogurodzicy w koronie i z ber�em w r�ku, ustawiona wysoko w przypominaj�cej niebosk�on oprawie, z daleka jawi�a si� zd��aj�cym do Malborka, jako widomy �znak z nieba�. Dramatycznie str�cona z owego �niebosk�onu� figura run��a w styczniu 1945 r. wraz z elewacj� ko�cio�a i do dzi�, pomimo up�ywu kilkudziesi�ciu lat, nie podnios�a si� z gruz�w.Czas to zmieni�!

Pozw�lmy symbolowi malborskiego zamku wr�ci� na nale�ne mu miejsce. Niech zn�w, jak przed wiekami z surowej i pustej dzi� niszy ko�cio�a spojrzy �agodnym wzrokiem i otoczy swoj� opiek� wszystkich przybywaj�cych do malborskiego zamku jego nieod��czny symbol, monumentalny pos�g Matki Boga - Mater Dei.

Je�li nasza idea jest bliska pa�stwa wra�liwo�ci, szacunku dla historii i jej pomnik�w, wyczuciu pi�kna oraz pami�ci o przesz�o�ci dla lepszej wsp�lnej przysz�o�ci prosimy o kontakt z nasz� fundacj�. Bardzo wierzymy w to, �e wsp�lnym wysi�kiem uda nam sie zrealizowa� ten szczytny cel.thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1