Cele fundacji

Głównym celem naszej fundacji jest odtworzenie figury Najświętszej Maryi Panny znajdującej się pierwotnie w otworze blendy wschodniej prezbiterium Kościoła NMP na terenie Zamku Malborskiego.

Jednakże nie ograniczamy się tylko do zbierania środków na ww. cel.

Do pozostałych statutowych celów fundacji należy bowiem:

  • Zachowanie oraz przywrócenie elementów architektonicznych Zamku Malborskiego oraz wchodzących w jego skład budowli.

  • Przywracanie pierwotnemu miejscu i przeznaczeniu oraz odtwarzanie rzeczy ruchomych znajdujących się pierwotnie w Zamku Malborskim, a mających znaczenie dla substancji historycznej tego zabytku.

  • Popularyzacja wiedzy na temat wskazanych wyżej celów fundacji.
Nasza fundacja realizuje przedmiot i cel działalności poprzez:
  1. Wspieranie działan na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

  2. Finansowanie projektów architektonicznych związanych z renowacją oraz przywracaniem elementów zabytkowych Zamku Malborskiego.

  3. Finansowanie konferencji, organizowanie szkolen zmierzających do realizacji celów fundacji, w szczególnooci służących ustaleniu przedmiotu i sposobu ochrony oraz renowacji Zamku Malborskiego.

  4. Finansowanie prac w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących działalności kulturalnej, edukacyjnej lub oświatowej znajdujących się na terenie Zamku Malborskiego.